Hướng nghiên cứu mới cho thuốc điều trị ung thư: Hệ thống chuyển thuốc kích thước nano bằng vi khuẩn (NanoBEADS) tăng cường vận chuyển nội bào của tiểu phân thuốc kích thước nano