Thêm Remdesivir vào Dexamethasone có liên quan sớm với kết quả tốt hơn của COVID-19 vừa phải.